review

เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารนอกจากฝีมือของช่างผู้ที่ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารแล้วเครื่องมือก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน งานก่อสร้างอาคารมีช่างหลายสาขาประกอบกันอยู่ เช่น ช่างไม้แบบ ช่างไม้ โครงสร้าง ช่างปูน ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต ช่างเชื่อมเหล็กโครงสร้างฯ จึงได้แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในงาน ก่อสร้างอาคารเป็น 3 ประเภทดังนี้

อย่าเปลี่ยนพื้นห้องแถวชั้นล่างให้เป็น Slab on Beam

กว่า 99.99% ของห้องแถวในประเทศไทย พื้นชั้นล่างจะเป็น Slab on Ground คือพื้นชั้นล่าง ถ่ายน้ำหนัก ของพื้น ลงบนดินโดยตรง (เวลาดินทรุดพื้นห้องก็ทรุดตาม เกิดอาการแอ่นและแตกร้าว) แต่คุณก็อย่าดัน ไปทุบ พื้นเก่าทิ้ง แล้วหล่อพื้นขึ้นใหม่ ให้พื้นไปวางบนคาน (Slab on Beam) เพื่อป้องกันทรุด เชียวนา เพราะทั้งคาน- ตอม่อ- ฐานราก- เสาเข็ม ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับน้ำหนักโครงสร้าง-น้ำหนักจร (Life Load & Dead Load) ไว้ อาจทำให้ อาคารคุณวิบัติเอาง่าย ๆ (แล้วชวนห้องอื่นเขาวิบัติตาม เพราะโครงสร้างห้องแถวนั้น ต่อเนื่องกันทุก ๆ ห้อง ใช้เสาเข็มเจาะแห้ง (Bore Pole Dry Process) อย่าเสียดาย ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) ปัจจุบันเสาเข็มเจาะแห้งเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง หลังจากมีกฎหมายควบคุมการรบกวน ต่อบ้านข้างเคียง ของการใช้เสาเข็มตอก […]

ฐานรากเสาเข็ม

เสาเข็มนับว่าเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างที่สัมผัสดินโดยตรง เสาเข็มจะท้าหน้าที่ถ่ายน้้าหนักของอาคารลงสู่ดินที่ระดับลึก กรณีที่จะต้องใช้เสาเข็มได้แก่ เมื่อชั้นดินระดับตื้นไม่สามารถรับน้้าหนักของอาคารได้ หรือเกิดได้ก็มีการทรุดตัวมากเกินไปเมื่อมีน้้าหนักของอาคารกดทับ จึงต้องใช้เสาเข็มในการถ่ายน้้าหนักของอาคารลงสู่ชั้นดินแข็งที่อยู่ในระดับลึก ถ้าชั้นดินแข็งอยู่ลึกมากน้้าหนักจะถ่ายลงสู่ดินในรูปของแรงเสียดทานที่ผิวของเสาเข็ม เมื่อโครงสร้างจะต้องรับแรงทางด้านข้าง หรือมีโมเมนต์ดัดจากโครงสร้างส่วนบน เสาเข็มอาจจะต้องถูกออกแบบให้รับได้ทั้งแรงในแนวดิ่งและโมเมนต์ ซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่ในกรณีนี้จะเป็น ก้าแพงกันดิน (Retaining wall) หรือโครงสร้างที่ต้องรับแรงลม หรือแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว เมื่อโครงสร้างจะต้องก่อสร้างบน Expansive soil หรือ Collapsible soil ซึ่งมีความหนามาก Expansive soil จะพองตัวเมื่อความชื้นในดินเพิ่มขึ้น ถ้าใช้ฐานรากแบบตื้นจะท้าให้โครงสร้างเกิดความเสียหายได้ จึงต้องใช้เสาเข็มเพื่อถ่ายน้้าหนักลงสู่ชั้นดินที่ไม่มีการพองตัว ในกรณีที่โครงสร้างมีแรงถอนเกิดขึ้นเช่นโครงสร้างเสาส่งไฟฟูาหรือ อาคารห้องใต้ดินที่มีจมอยู่ใต้ระดับน้้าใต้ดินซึ่งจะมีแรงลอยตัวกระท้า ท้าให้ต้องใช้เสาเข็มยึดโครงสร้างไว้เพื่อต้านทานแรงถอน เสาเข็มของสะพานซึ่งการไหลของน้้าอาจกัดเซาะดินที่ท้องน้้า จึงต้องใช้เสาเข็มเพื่อถ่ายน้้าหนักสะพานลงสู่ชั้นดินที่น้้ากัดเซาะลงไปไม่ถึง การจำแนกชนิดของเสาเข็ม British Standard Code of Practice for Foundations (BS8004) ได้แบ่งเสาเข็มตามลักษณะการแทนที่ดินเป็น 3 พวกดังรูป 1. เสาเข็มที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน ในปริมาณสูง (Large displacement pile) เป็นเสาเข็มที่ตัน หรือเสาเข็มกลวงแต่ปิดปลายไว้ ซึ่งการติดตั้งท้าได้โดยการตอกหรือกดลงในชั้นดิน ซึ่งได้แก่เสาเข็มตอกทุกชนิด2. […]

จับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่ม คืออะไร

การจับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่มเป็นกรรมวิธีจัดเตรียมระดับ-ระยะก่อนการฉาบปูน ลักษณะเป็นปุ่มปูนทรายที่แสดงถึงแนวสันของผนัง หรือ มีระนาบแบนให้เห็นความหนาของผิวปูนที่จะฉาบลงไป การฉาบปูนที่ถูกกรรมวิธี ช่างปูนจะต้องจับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่มก่อนที่จะ ฉาบปูน เสมอ หากท่านเห็นว่าช่างปูนใดฉาบผนังบ้านท่านโดยไม่ทำเซี้ยม-ฉาก-ปุ่มเสียก่อน ก็น่าจะบอก ผู้ก่อสร้าง ให้เปลี่ยน ช่างปูนได้แล้วการก่ออิฐที่ถูกกรรมวิธีนั้นจะต้องดำเนินการดังนี้ อิฐจะต้องชุปน้ำให้ชุ่มน้ำเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอิฐจะดูดซึมน้ำปูน จนปูนก่อไม่ทำหน้าที่ยึดเกาะที่ดี การก่ออิฐจะต้องไม่ก่อสูงมากนักในทีเดียว จะต้องทิ้งไว้ให้ปูนก่อยุบตัวลงมาแล้วจึงก่อต่อไปจนหมด และทิ้งช่องว่างระหว่างผนังกับท้องพื้นด้านบนไว้หน่อยก็จะยิ่งดี ภายหลังเมื่อผนังทรุดตัวดีแล้วจึงก่ออิฐก้อนสุดท้ายได้ เมื่อก่ออิฐเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วันให้ผนังอยู่ตัว และความร้อนจากปูนก่อเย็นลง จึงเริ่มจับเซี้ยมจับฉากจับปุ่ม แล้วฉาบปูน การฉาบปูนต้องมีส่วนผสมที่ดี และน่าผสมน้ำยาเคมีประสานพิเศษกันแตกและห้ามฉาบปูนหนาเกินไป เพราะความร้อนของปูนชั้นในจะระเหยดันออกมายังชั้นนอก และทำให้ปูนฉาบนั้นแตกได้ การฉาบปูนที่ดี ไม่น่าใช้ฟองน้ำที่แห้งเกินไป เพราะจะดูดน้ำปูนออกจากปูนฉาบ หากมีงบประมาณเพียงพอ น่าให้ใช้วิธี “ปั่นแห้ง” ซึ่งช่างประเภทนี้กำลังจะหมดจากประเทศไทยเราแล้ว หากผิวปูนฉาบมีรอยแตกคล้ายลายงา ไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตาย ทิ้งเอาไว้สักพักแล้วใช้ทีทาแต่ง (โป๊ว) ลงไป ผิวแตกลายงานั้นจะหายไปเอง การจับเซี้ยม หลายคนอาจจะเคยได้ยิน สงสัยว่าคืออะไร จับเซี้ยมนั้นเป็นขั้นตอนแรกๆ ของงานฉาบ การจับเซี้ยม  คือ การกำหนดแนว […]

รู้หรือไม่ว่าการวางแนวรั้วหน้าบ้าน กับการวางแนวรั้วข้างบ้านต่างกันอย่างไร ?

รั้วข้างบ้านส่วนใหญ่จะติดต่อกับเพื่อนบ้าน ดังนั้นการทำรั้วก็จะวางแนวกึ่งกลางรั้วไว้ที่แนวแบ่งเขตที่ดิน(จากกึ่งกลางหลักเขต ถึงกึ่งกลางหลักเขต) ซึ่งทำให้รั้ว อยู่ในเขตเราครึ่งหนึ่ง และอยู่ในเขตบ้านข้างเคียง อีกครึ่งหนึ่ง แต่รั้วหน้าบ้าน มักจะต้องติดกับทางสาธารณะ การวางแนวรั้ว จะต้องวางให้ ขอบรั้วด้านนอก อยู่ในแนวของเขตที่ดิน (ห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสิ่งปลูกสร้าง ล้ำเข้าไปใน ที่สาธารณะโดยเด็ดขาด) สร้างรั้วบ้านอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย ในการสร้างรั้วแบ่งเป็นสองลักษณะคือ 1.รั้วที่สร้างติดแนวที่หรือถนนสาธารณะ  รั้วที่สร้างต้องอยู่บนที่ดินของตัวเองเท่านั้น ห้ามมีส่วนใดของรั้วยื่นล้ำออกไปแนวเขตที่สาธารณะ รวมถึงส่วนของฐานรากก็ไม่สามารถยื่นออกไปแนวเขตสาธารณะได้เช่นกัน และความสูงของรั้วต้องไม่เกิน 3 เมตร วัดจากระดับความสูงของที่สาธารณะ  (ในเขตกรุงเทพฯถ้าถนนกว้างไม่เกิน 6เมตร สามารถสร้างรั้วสูงได้ไม่เกิน 2 เมตร) ถ้าหากความสูงของรั้วสูงเกิน 3 เมตร ต้องถอยแนวรั้วเข้ามาในที่ของตนเองให้เท่ากับแนวความสูงของรั้ว เช่นถ้ารั้วเราสูง 3.5 เมตร ต้องถอยแนวรั้วเข้ามาในที่ดินของเราอีก 3.5 เมตรเช่นกัน 2. รั้วที่สร้างติดกันระหว่างที่ดินของเราเองกับเพื่อนบ้าน เราสามารถใช้แนวทางการสร้างรั้วที่ติดกับแนวเขตสาธารณะได้เช่นกัน แต่ถ้าหากสามารถเจรจาตกลงกับเพื่อนบ้านได้ก็สามารถที่จะใช้แนวรั้วกึ่งกลางระหว่างของแนวเขตที่ติดกันได้ เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย  ลักษณะของรั้ว ถ้าหากตรงที่ดินที่อยู่มุมถนนสาธารณะและมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป […]

เชื่อหรือไม่ คุณน่าจะเลือกโถส้วมก่อนการสร้างบ้าน ?

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรื่องที่ว่านี้เป็นเรื่องจริง เพราะสุขภัณฑ์ในบ้านเรา ต่างยี่ห้อกันแล้ว จุดหรือระยะการวางท่อ เข้าสู่สุขภัณฑ์ ก็แตกต่างกันออกไปด้วย จึงขอแนะนำว่าคุณน่าจะเลือกยี่ห้อสุขภัณฑ์ (รุ่นเอาไว้ทีหลัง ยังได้) เสียก่อนที่เขาจะเทพื้นคอนกรีต เพื่อผู้ก่อสร้าง จะได้เตรียมวางท่อไว้ให้ถูกจุด บ้านคุณจะได้ไม่มีปัญหา เรื่องรั่วซึมจากห้องน้ำ หรือปัญหาสุขภัณฑ์ ใช้ไม่ได้ไงครับ บ้านคุณน่าจะมีถังเก็บน้ำไว้แน่ ๆ แต่ทราบไหมว่า คุณน่าจะซื้อถังเก็บน้ำขนาดไหน? ต้องถามก่อนว่าบ้านคุณมีกี่คน คนหนึ่งคนจะใช้น้ำประมาณ 200 ลิตร ต่อวัน หากบ้านคุณมี 5 คน และต้องการ เก็บน้ำ ไว้เผื่อใช้ สัก 3 วัน ก็คำนวณได้ว่าถังน้ำจะมีขนาด = จำนวนคน x 200 ลิตร x 3 วัน = 5 x 200 x 3 = 3,000 ลิตร = 3 ลบ.ม. […]

เรื่อง ส้วม ส้วม

ปัญหาเรื่องส้วมเป็นปัญหายอดฮิตของบ้านเรา ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดมักจะเป็นเรื่องการราดส้วมไม่ลง,กลิ่นเหม็น, ส้วมเต็ม บ่อยมาก ซึ่งบางบ้านแก้ไขครั้งเดียวก็เสร็จเรียบร้อย บางแห่งแก้ไขกว่า 10 ครั้ง ก็ยังไม่หาย …. ปัญหาดังกล่าวอาจจะสรุปหาเหตุหลัก ๆ ได้ดังนี้ : โถส้วมอยู่ระดับต่ำกว่าบ่อเกรอะ ทำให้ระยะลาดของท่อส้วมไปถึงบ่อเกรอะน้อยมาก โอกาสที่น้ำ จะไหลย้อนกลับมามีมาก ท่อส้วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกือบฝังอยู่ในดิน) ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและราดส้วมไม่ลง หรือบางครั้ง ราดลง บางครั้งราดไม่ลง ลืมใส่ท่ออากาศให้ส้วมหายใจ เวลาราดน้ำจะราดไม่ลง เพราะน้ำที่ราด ไม่สามารถ เข้าไปแทนที่อากาศได้ หากเป็นระบบบ่อซึม ที่วางไว้ในดินที่มีความชุ่มชื้นมาก แทนที่น้ำจากบ่อเกรอะ บ่อซึมจะซึมไหลออก กลับกลายเป็น น้ำซึมเข้า ปัญหาที่ตามมาคือ ส้วมเต็มบ่อย และราดน้ำไม่ลง ขนาดบ่อเกรอะและบ่อซึมเล็กเกินไป (ในการก่อสร้างผู้ออกแบบจะกำหนดขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึมไว้ ให้มีขนาด เหมาะสม กับ จำนวนคน ที่ใช้ส้วม หากใช้อาคารผิดประเภท หรือผู้รับเหมา ทำผิดขนาดขนาดของบ่อเกรอะ บ่อซึมโต ไม่พอ ก็จะทำให้ เต็มง่าย และเต็มเร็ว เพราะช่องว่างน้อย น้ำซึมออกไม่ทัน) […]

ทำไม้แบบ เขาให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันเท่าไร จึงยังไม่อันตราย

หลายครั้งที่มีการขัดแยังกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนควบคุมงาน (ซึ่งอาจจะรวมไปถึ งเจ้าของโครงการด้วย) เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง วางขนาดไม้แบบผิดพลาด (หรือหล่อคอนกรีต ออกมาแล้ว เห็นความผิดพลาด ) ซึ่งในชีวิตจริง การที่จะจะเตรียมไม้แบบทุกอย่าง ไม่ให้ผิดพลาดเลย ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่หากปล่อยให้ผิด (กันจนเพลิน) ก็เป็นอันตราย ต่อระบบโครงสร้างแน่นอน เรื่องนี้ ทางวิศวกรรมสถานฯ ได้มีมาตรฐาน ไว้ดังต่อไปนี้ คลาดเคลื่อนแนวดิ่งในแต่ละชั้น = 10 mm. คลาดเคลื่อนจากระดับหรือแนวลาดในช่วง 10 เมตร = 15 mm. คลาดเคลื่อนจากแนวอาคารที่กำหนดในแบบ และ ตำแหน่งฝาผนังและฝาประจันที่เกี่ยข้องในช่วง 10 เมตร = 20 mm. คลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสา-คาน-พื้น-ผนัง = 5.+10 mm. ไม้แบบคลาดเคลื่อนในฐานรากตำแหน่งฐานรากผิดหรือเฉศูนย์คลาดเคลื่อนความหนาฐานราก = 20.+50 mm.= 50 mm.= 50.+100mm. คลาดเคลื่อนของความหนาขั้นบันได ลูกตั้ง/ลูกนอน = 2.5 […]

บันไดที่ดีน่าจะกว้างเท่าไร สูงเท่าไร?

หากไม่ว่ากันตามตัวบทกฎหมาย แต่ว่ากันตามความสบาย และความที่น่าจะเป็น บันไดน่าจะมีสัดส่วน ดังนี้ : ชนิดของอาคาร กว้างไม่น้อยกว่า(เมตร) ลูกตั้งสูงไม่เกิน(เซนติเมตร) ลูกนอนไม่น้อยกว่า(เซนติเมตร) บ้านพักอาศัย 1.00 18.00 27.00 บันไดหลักอาคารใหญ่ 1.50 18.00 27.00 บันไดรองอาคารใหญ่ 1.20 20.00 25.00 บันไดหน้าอาคารใหญ่ 2.00 17.00 30.00 ออกแบบเขียนแบบบันได อย่าลืมว่า ลูกนอนบริเวณชานพัก จะต้องเยื้องกัน สมัยก่อนการออกแบบส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่ไม่สูงใหญ่มาก ระบบการติดต่อทางตั้ง ก็จะใช้บันได เป็นหลัก แต่เดี๋ยวนี้ อาคารสูงใหญ่เกิดขึ้นมากมาย สถาปนิกจึงมักคำนึงเพียงการใช้ลิฟท์ขนส่งทางตั้ง จนคนรุ่นหลัง ๆ ชักจะ ออกแบบ เขียนแบบ บันไดกันไม่เป็นเสียแล้ว ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ การเขียนลูกนอนของบันได บริเวณ ชานพักทั้งขั้น ที่ขึ้นสู่ ชานพัก และขั้นจาก ชานพักสู่ชั้นบน มักจะเขียนแบบให้อยู่ระดับ เสมอกัน…. ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็คือ ราวบันได […]

ย้อนเรื่องราวชาวแฟลตดินแดง จากจุดพักขยะมูลฝอย สู่ที่พักผู้มีรายได้น้อยใกล้เมือง

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ของชาวแฟลตดินแดงอาคาร 18-22 ไปที่คอนโดมิเนียมแปลง G ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 โดยตึกแปลง G นี้จะมีทั้งหมด 28 ชั้น รวมทั้งหมด 334 ยูนิต และในอนาคตก็ยังจะเริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 ให้แล้วเสร็จตามลำดับ โดยคาดว่าน่าจะไม่เกินปี 2567 นี้อย่างแน่นอน หากย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่พักขยะมูลฝอยของเทศบาลนครกรุงเทพฯ กับที่โล่งทุ่งนาของเอกชน ซึ่งทางราชการได้เวนคืนมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 หลังจากนั้น 10 ปี ช่วงพ.ศ. 2494 กรมประชาสงเคราะห์จึงได้เริ่ม “โครงการจัดสร้างอาคารสงเคราะห์บริเวณถนนดินแดง” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยสร้างเป็นบ้านไม้จํานวนหนึ่ง และถัดไปอีก 10 ปี ประมาณพ.ศ. 2504 กรมประชาสงเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า…ในอนาคตอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชน บวกกับบ้านไม้ที่สร้างไว้เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีสภาพไม่ระเบียบเร็วกว่าที่ได้ประเมินการณ์ไว้ อีกทั้งที่ดินบริเวณถนนดินแดง ณ ขณะนั้น ก็เริ่มกลายสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม เหมาะเจาะดีกับช่วงที่กำลังจะมีโครงการทางหลวงแผ่นดิน กรุงเทพ-ดอนเมือง (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตัดเข้าผ่านถนนดินแดงแห่งนี้ด้วย […]

ช่องว่างระหว่างตัวบ้านกับส่วนต่อเติม เกิดรอยแยกแก้ไขอย่างไร ?

ปัญหาส่วนต่อเติมบ้านทรุดคือปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งเนื่องจากบ้านในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮม มักนิยมทำการต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นห้องครัว หรือห้องน้ำ  โดยสาเหตุมาจากการก่อสร้างที่ผิดหลัก กล่าวคือ ไม่ได้แยกโครงสร้างส่วนต่อเติมตัดขาดจากตัวบ้านเดิม (ก่อสร้างติดกัน) ทำให้ส่วนต่อขยายเกิดการยุบตัวของชั้นดินที่มีมากกว่าบ้านเดิมที่ทรุดจนอิ่มตัวแล้ว นึกภาพง่ายๆเมื่ออาคารหนึ่งทรุดจนอิ่มตัวแล้วกับอาคารใหม่ที่เพิ่งเริ่มทรุด มันก็จะเกิดรอยแยกระหว่างสองส่วนเกิดขึ้นนั่นเอง อีกเหตุผลหนึ่งของการทรุดตัวก็คือการใช้เสาเข็มที่มีความลึกของเสาไม่เพียงพอต่อการรับน้ำหนักโครงสร้าง หรือสภาพของดินที่ทำการต่อเติมมีลักษณะนุ่มกว่า ทั้งหมดนี้เป็นที่มาทำให้เกิดการทรุดตัวของส่วนต่อขยาย เกิดเป็นรอยแยกของผนังบ้านเดิมกับส่วนต่อเติมขึ้น ซึ่งวิธีแก้ไขสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้ Admin มีคำตอบมาฝาก วิธีป้องกันและแก้ปัญหาส่วนต่อขยายทรุด ปัญหาเรื่องการทรุดตัวของห้องส่วนต่อเติม เกิดจากการไม่ได้วางแผนหรือเตรียมโครงสร้างส่วนต่อขยายอย่างถูกต้อง ไม่ได้วางระบบฐานราก หรือเป็นการต่อเติมบ้านบนดินที่เพิ่งถมได้ไม่นาน ทั้งหมดเป็นปัจจัยทำให้ส่วนต่อเติมใหม่เกิดการทรุดตัวไว ตามมาซึ่งรอยแยกหรือรอยฉีกของผนังบ้านเดิมกับส่วนต่อเติมปรากฎให้เห็น นอกจากดูไม่สวยงามแล้ว ยังไม่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย เพราะรอยแยกที่เกิดขึ้นมีโอกาสพังถล่มลงมาได้ รวมไปถึงปัญหาน้ำรั่วซึมผ่านรอยแยก หรือแม้กระทั่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานได้อีกด้วย สำหรับบ้านที่มีแพลนก่อสร้างส่วนขยาย เพื่อเลี่ยงการทรุดตัวให้เลือกใช้วิธีก่อสร้างส่วนต่อเติมโดยการแยกโครงสร้างขาดกับตัวบ้านเดิม เพื่อไม่ให้ฐานรากรับน้ำหนักมากจนเกินไป อย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าของบ้านท่านใดที่ทำการก่อสร้างไปแล้ว และกำลังประสบปัญหารอยแยก รอยฉีกของผนังส่วนต่อเติมไม่ต้องกังวลใจไปครับ เพราะวันนี้ Admin มีผลิตภัณฑ์ซ่อมสร้างที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีง่ายๆนั่นก็คือใช้ พียู โฟม โพลียูรีเทน ชนิดสเปรย์โฟม ใช้งานอเนกประสงค์ นั่นเอง พียู โฟม คืออะไร ? พียู โฟม เป็นโฟมสำเร็จรูปใช้งานอเนกประสงค์ ขยายตัวได้ ใช้อุดรูโพรง ช่องว่าง […]

ซื้อบ้านมาแล้วแต่อยากกั้นห้องเพิ่มต้องทำอย่างไร? ใช้ผนังเบาแบบไหนดี

หนึ่งในทางเลือกที่นิยมนำมาใช้กั้นห้องเพื่อแบ่งพื้นที่เพิ่มเติมคือการเลือกใช้ “ผนังเบา” เพราะมีน้ำหนักเบาไม่ต้องมีคานรองรับ หาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพง ใช้เวลาติดตั้งไม่นาน และมีให้เลือกหลากหลายชนิด ตั้งแต่แผ่นยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือสมาร์ทบอร์ด ถ้าเช่นนั้นเวลาให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำต้องตรวจดูงานอะไรบ้าง ถึงจะทำให้คุณได้ผนังกั้นห้องใหม่ที่สวยถูกใจ เพราะหากได้ช่างไม่เก่งพอ คงได้ผนังบ้านที่น่าหนักใจขึ้นมาแทน จนอาจคิดว่าไม่น่ากั้นห้องเลย อย่ากระนั้นเลย admin มีคำแนะนำในการตรวจงานผนังเบาว่ามีขั้นตอนการดูอย่างไรบ้าง โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ครับ เลือกผนังเบาและตรวจของก่อนติดตั้ง การกั้นห้องต้องระบุกับผู้รับเหมาว่าต้องการกั้นห้องเพื่อใช้ทำเป็นห้องอะไร เพื่อเลือกใช้ผนังเบาที่มีชนิดและความหนาที่เหมาะสม ถ้าเป็นการเสริมผนังอีกชั้นเพื่อทำเป็นผนังกันความร้อนก็จะมีฉนวนอยู่ข้างใน หรือ ต้องการห้องที่เก็บเสียงก็ต้องเลือกแผ่นที่มีความหนามากหน่อย และผนังเบาแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติและข้อดีต่างกัน อาทิ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มีข้อดีที่สามารถทนแดดทนฝนได้จึงเหมาะใช้ภายนอก ส่วนแผ่นยิบซัมนั้นน้ำหนักเบา มีราคาถูกกว่า และมีความเรียบเนียนของผิวแผ่นทำให้ฉาบเก็บรอยได้ดี ตรงนี้ก็อยู่ที่ช่างหรือผู้ออกแบบแนะนำว่าควรเลือกใช้แบบไหน ซึ่งก็ควรจะเหมาะสมกับห้องที่เราต้องการ แต่แน่นอนว่ายิ่งหนายิ่งดี … แต่ก็จะยิ่งแพงครับ เมื่อเลือกผนังเบาได้แล้ว เมื่อช่างไปซื้อของมา ก็ต้องตรวจวัสดุที่ช่างนำมาใช้ว่ามีขนาดและความหนาที่ตรงกับที่คุยกันหรือที่สเปคหรือไม่ ตัวอย่างเช่น แผ่นสมาร์ทบอร์ดจะมีขนาดมาตรฐาน 1.20 x 2.40 เมตร มีความหนาตั้งแต่ 4-24 มิลลิเมตร แต่สำหรับงานกั้นผนังในบ้านนิยมใช้ความหนา 4-8 มิลลิเมตร ส่วนผนังนอกบ้านนิยมใช้ความหนา 10-12 มิลลิเมตร เพื่อความแข็งแรงที่มากกว่าผนังในบ้าน ส่วนความหนา […]

วิธีการเลือกใช้ฐานราก แบบฐานรากแผ่ หรือ แบบเสาเข็ม

สมมุติว่าเรา จะก่อสร้างอาคารสักอาคารนึง และเราจะเลือกฐานรากแบบไหนดี ความลึกของฐานราก หรือความลึกของเสาเข็มจะลึกเท่าไรส่วนตัวผมจะทำอย่างนี้ครับ ถ้า ไม่ใช่กรุงเทพ อันดับแรกผมจะถามข้อมูลดินจากที่ข้างเคียงก่อน หรือบริษัทเสาเข็มเจ้าถิ่นครับ ว่าเขาทำฐานรากยังไง ความลึกเท่าไรเป็นข้อมูลในใจแล้วคำนวนออกแบบโครงสร้างตามปรกติ ผมจะทราบน้ำหนักของอาคารที่ลงในฐานรากแต่ละฐานครับว่ามีน้ำนักกดลงไปเท่าไร ที นี้ก็มาดูข้อมูลดิน ว่าเป็นยังไง ถ้ารู้ข้อมูลดินมาว่าแถวนั้น ตอกเข็มไม่ลง และ้ต้องเป็นฐานแผ่แน่ๆ ผมก็จะระบุไว้ในแบบ เพื่อความปลอดภัยว่า“ผู้รับเหมาจะต้องทำการสำรวจชั้นดิน หรือทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อนทำการก่อสร้าง”การ ตรวจสอบส่วนใหญ่ จะมี 2 วิธีคือ การทำ Borring Log และการทำ plate barring Test (รายละเอียดค่อยว่ากันนะ คร่าวๆคืออันแรกเป็นการตวจสอบชั้นดิน อีกอันเป็นการเทสการรับน้ำหนักของชั้นดินครับ) แล้วก็ออกแบบฐานรากแผ่ ว่าควรจะใหญ่ขนาดไหน โดยการสมมุติ การรับน้ำหนักของดิน เรียกว่าเดาอย่างมีหลักการครับว่า1. ภาคกลาง, ภาคเหนือ, อีสาน ใช้ 8 ตันต่อตารางเมตร2. ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง ภาคใต้ ใช้ 10 ตันต่อตารางเมตร3. โซนใกล้ ภูเขา […]

ข้อดี – ข้อเสียของแต่ละประเภทเสาเข็มไมโครไพล์

ข้อดี – ข้อเสียของแต่ละประเภทเสาเข็มไมโครไพล์ ปัจจุบันการเลือกใช้งานเสาเข็มไมโครไพล์กำลังเป็นที่นิยม และมีให้เลือกหลากหลาย เช่น เสาเข็มทรงสี่เหลี่ยม เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ซึ่งแต่ละประเภทต้องบอกก่อนว่ามีทั้งข้อดี  ข้อเสียที่แตกต่าง ก่อนเลือกใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ต่องานจึงควรศึกษาอย่างละเอียด ลดความเสี่ยงเกิดปัญหาตามมาได้ ข้อดี – ข้อเสียของเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละประเภท ความโดดเด่นของเสาเข็มสร้างบ้าน ต่อเติมบ้านนั้น “ไมโครไพล์” ได้รับไปแบบเต็ม ๆ ด้วยขนาดที่เล็ก สามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้ เสียงตอกเบา แรงสะเทือนน้อยไม่เป็นที่รำคาญของเพื่อนบ้าน เพราะมีการตอกด้วยระบบไฮดรอลิกโดยได้วิศวกรมาคำนวณแล้ว นอกจากนี้ การต่อเสาก็ยังเชื่อด้วยส่วนหัวและท้ายระหว่างท่อ แน่นอนว่าแต่ละประเภทมีทั้งข้อดี  ข้อเสีย เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ประเภทแรกนี้จะผลิตต่างจากประเภทอื่น ๆ เพราะมีการใช้แรงเหวี่ยงเพื่ออัดคอนกรีตแข็งหนาแน่น แล้วเกิดเป็นหน้าตัดวงกลม มีรูตรงกลาง มีเหล็กอยู่ภายในเสาเพิ่มความแข็งแรง โดยความยาวของแต่ละท่อนจะอยู่ที่ 1 – 2 เมตร ขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ผลิต ข้อดี : ด้วยความที่น้ำหนักเบา กดลงไปแล้วเกิดรอยร้าวน้อย เพราะคอนกรีตอัดมาสูง ส่วนหัวหรือท้ายเชื่อมต่อง่าย ศูนย์กลางกำหนดไว้ได้ตามต้องการ ข้อเสีย : ด้วยต้นทุนสูง และการผลิตซับซ้อน จึงมีราคาสูงมาก […]

ความลึกของการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (micropile) ที่ไม่ทำให้บ้านทรุด

ความลึกของการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (micropile) ที่ไม่ทำให้บ้านทรุด เสาเข็มเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างบ้าน ซึ่งปัจจุบันเสาเข็มไมโครไพล์กำลังเป็นที่นิยมใช้งาน ทว่าการสร้างบ้านด้วยเสาเข็มประเภทนี้ต้องมีการตอกด้วยความลึกที่เหมาะสม ไม่ทำให้ตัวเสาร้าว หรือเกิดปัญหาบ้านทรุดได้ แล้วความลึกของเสาควรต้องอยู่ที่เท่าไหร่ สิ่งสำคัญคือการศึกษาข้อมูลสร้างความเข้าใจให้ตัวเองอย่างลึกซึ้ง เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้อย่างไร? โดยทั่วไปแล้วเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักที่มากดทับได้จากแรงกระทำหลัก ๆ มีอยู่ 2 ชนิด คือ แรงต้านที่ปลายเสาเข็ม หรือ End Bearing ที่จะเกิดขึ้นอยู่ส่วนปลายเข็ม ซึ่งแรงที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินที่ช่วยรองรับส่วนปลาย ทั้งนี้ แรงจะมีน้ำหนักมากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับประเภทของดินที่มีแตกต่างกัน แรงเสียดทานที่ผิวของเสาเข็มได้รับ หรือ Skin Friction ที่จะเกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวของเสาเข็มไมโครไพล์ และดินที่อยู่รอบ ๆ โดยที่ขึ้นอยู่กับผิวดินอีกเช่นกันว่าจะทำให้เกิดแรงขึ้นมามากหรือน้อย รวมถึงลักษณะของเสาแต่ละประเภทด้วย การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ควรมีความลึกที่เท่าไหร่? โดยทั่วไปแล้วการสร้างบ้านจะต้องขึ้นอยู่กับเสาเข็มที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่าง ซึ่งควรต้องมีการตอกที่ลึกจนถึงชั้นดินแข็งเฉลี่ยแล้วประมาณ 21 เมตร เสาเข็มไมโครไพล์สามารถกดลงได้ลึกกว่า 20 เมตร หรือสูงสุดไปถึง 30 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 30 – 50 ตัน เพื่อให้เกิดแรงต้านทั้ง 2 แบบที่กล่าวไป ป้องกันการเกิดบ้านทรุดในอนาคตได้เป็นอย่างดี […]

วิธีเลือกผู้ให้บริการเสาเข็มไมโครไพล์ที่ตอบโจทย์

วิธีเลือกผู้ให้บริการเสาเข็มไมโครไพล์ที่ตอบโจทย์ เมื่อมีความสนใจอยากต่อเติม หรือสร้างบ้านด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกผู้ใช้บริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อให้การติดตั้งดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงไม่เป็นปัญหาในอนาคตที่อาจทำให้ปวดหัว ไม่สบายใจขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงไม่อาจมองข้ามการศึกษาถึงวิธีเลือกผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์อย่างละเอียด แนะนำการเลือกผู้ให้บริการเสาเข็มไมโครไพล์ที่ตอบโจทย์ ต้องมีความน่าเชื่อถือ อย่างแรกที่ต้องมองเลยจริง ๆ ก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือ ที่ผู้ให้บริการเสาเข็มไมโครไพล์ควรต้องมีอย่างที่สุด แนะนำว่าต้องเป็นแหล่งที่เปิดให้บริการมายาวนาน มีรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทชัดเจน สามารถเดินทางไปหาได้เลย หรือมีประวัติการจัดตั้งบริษัทให้เราได้ศึกษาด้วยก็ได้ รวมถึงสินค้าได้รับมาตรฐานความปลอดภัยมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูรีวิวจากผู้เคยใช้งานมาก่อน หรือหากใครที่ยังไม่มั่นใจ จะลองเลือกศึกษาจากรีวิวของผู้อื่นที่เคยใช้งานมาก่อนก็ได้ เพื่อดูว่าผลลัพธ์การติดตั้ง สินค้าต่าง ๆ เป็นอย่างไร เหมาะสมกับที่เราจะเรียกใช้บริการหรือไม่ โดยที่ผู้เคยใช้งานมาก่อนจะแสดงความคิดเห็นที่ตรงไหนตรงมา ซึ่งมีผลต่อผู้ให้บริการอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องเต็มใจเปิดเผยรีวิวโดยที่ไม่สามารถลบ หรือแก้ไขข้อความรีวิวด้วย สามารถให้คำแนะนำได้อย่างดี ผู้ให้บริการจำต้องมีความรู้ ความชำนาญ และสามารถให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้าได้ เพราะเสาเข็มไมโครไพล์ยังเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใหม่สำหรับใครหลายคน เพื่อให้ลูกค้าได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม หรือหากลูกค้าคนไหนสับสน ตัดสินใจเลือกไม่ได้ ผู้ให้บริการก็จะเป็นผู้แนะนำ และตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการให้เลือกหลากหลาย ด้วยประเภทของเสาเข็มไมโครไพล์มีให้เลือกหลากหลาย  เช่น เสาเข็มสปันไมโครไพล์, เสาเข็มรูปตัวไอ หรือเสาเข็มทรงสี่เหลี่ยม ฯลฯ รวมถึงขนาดที่ก็มีหลากหลายเช่นกัน ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. […]

ทำความรู้จักเสาเข็มไมโครไพล์คืออะไร แล้วมีให้ใช้งานกี่ประเภท

ทำความรู้จักเสาเข็มไมโครไพล์คืออะไร แล้วมีให้ใช้งานกี่ประเภท เมื่อต้องเลือกใช้งานเสาเข็มเพื่อสร้าง หรือต่อเติมบ้าน ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำแนะนำเลือกใช้ “เสาเข็มไมโครไพล์” ซึ่งต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้น การได้ศึกษาทำความรู้จักว่าคือเสาเข็มอะไร แล้วมีให้ใช้งานกี่ประเภทจึงไม่อาจมองข้ามได้ เพื่อการพิจารณาเลือกใช้งานที่ตอบโจทย์ เสาเข็มไมโครไพล์คืออะไร? เสาเข็มไมโครไพล์ คือเสาเข็มที่ได้นวัตกรรมทางวิศวกรรมเข้าช่วย อาศัยความแข็งแรงในการสร้างรากฐานให้กับบ้าน ป้องกันการทรุดตัว ซึ่งจะมีการใช้ปั้นจั่นพิเศษตอกเสาเข็มนี้ลงไป สิ่งที่น่าสนใจคือการที่เราสามารถเลือกใช้งานได้กับทุกสภาพพื้นที่ ตอกชิดผนัง หรือกระจกได้ พื้นที่แคบเข้าไปได้ ไม่ทำให้เกิดปัญหา เสียงเบามาก ไม่จำเป็นต้องขนดินไปทิ้งเพราะดินกระจายออกมาน้อยมาก การผลิตเสาเข็มชนิดนี้จะใช้วิธีหล่อแบบพิเศษที่ทำให้เนื้อคอนกรีตหนาแน่น และสูงกว่าการหล่อแบบธรรมดา รับน้ำหนักได้มากกว่า 10 – 55 ตัน ขึ้นอยู่กับประเภทของเสาเข็มนี้ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์มีให้ใช้งานกี่ประเภท? โดยทั่วไปแล้วเสาเข็มไมโครไพล์จะมีให้ใช้งานด้วยกันหลัก ๆ แล้ว 3 ประเภท ได้แก่ เสาเข็มรูปตัวไอ หรือ I micropile จะเป็นเสาเข็มที่มีลักษณะเป็นรูปตัวไอ I โดยความยาวจะอยู่ที่ท่อนละ 1.5 เมตร จะมีการเทคอนกรีตลงไปในแบบเพื่อหล่อ แล้วใช้เครื่องจี้คอนกรีตมาเพิ่มความหนาให้กับเสามีมากขึ้น       เสาเข็มเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง หรือ […]

รีโนเวทตึกแถวหน้ากว้าง 6 เมตร สู่ บ้านช่อง สวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น

รีโนเวทตึกแถว 3 ชั้น ในหมู่บ้านเก่า หน้ากว้าง 6 เมตร แปลงโฉมใหม่ให้สวย ทันสมัย น่าอยู่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้กับทุกคนในบ้าน ตึกแถว มีข้อจำกัดหลายด้าน แม้จะมีหลายชั้นแต่พื้นที่ใช้สอยอาจจะน้อยเกินไปสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนสมาชิกหลายคน ทั้งพ่อ แม่ ลูก และตา-ยาย เพราะทุกคนต่างก็ต้องการพื้นที่เป็นของตัวเอง เช่นเดียวกับตึกแถวหลังนี้ที่เจ้าของบ้านอยากจะขยับขยายให้กว้างขึ้น ทีมสถาปนิกจาก Studionomad ทำการรีโนเวทตึกแถวหลังนี้ใหม่ทั้งหมด บ้านหลังนี้เดิมเป็นตึกแถวในหมู่บ้านเก่าย่านพระราม 3 ตั้งอยู่บนที่ดิน 30 ตารางวา หน้ากว้าง 6 เมตร ตำแหน่งของอาคารทุกหลังจะหันหน้าบ้านเข้าหากัน โดยมีถนนและสวนเล็ก ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางมี่คนในหมู่บ้านใช้เป็นที่จอดรถ วิ่งออกกำลังกาย ผ่านตรงกลาง ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัว และเจ้าของบ้านก็ต้องการเพิ่มพื้นที่จาก 3 ชั้น เป็น 4 ชั้น เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของคนในครอบครัว ซึ่งมี 3 เจเนอเรชัน คือ ปู่ย่า พ่อแม่ และลูก ซึ่งนอกจากอยากให้แต่คนมีห้องนอนเป็นของตัวเองแล้ว อยากจะเพิ่มห้องนั่งเล่นเป็น 2 ห้อง […]

บ้านชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง บรรยากาศสไตล์รีสอร์ท 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

บ้านชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง บรรยากาศสไตล์รีสอร์ท 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ By Pepper Naibann ในชีวิตประจำวันที่แสนเร่งรีบ วุ่นวาย คงจะดีไม่น้อย ถ้าเราได้เอนกายพักผ่อนในบ้านอันแสนอบอุ่น โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันเขียวขจี ดังเช่นบ้านสไตล์รีสอร์ท ที่ ในบ้าน นำมาฝากกันในวันนี้ บ้านพักรูปทรงสี่เหลี่ยมผ้าหน้ากว้างหลังนี้ มีการออกแบบในสไตล์คอนเทมโพรารี หลังทรงปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้องสีเทา ซึ่งเข้ากันได้ดีกับตัวบ้านสีขาว ที่ตกแต่งด้วยไม้ภายนอกอย่างเรียบง่าย ประตูและหน้าต่างบ้านเป็นกระจกใส เปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติ ทำให้ด้านในดูกว้าง ปลอดโปร่ง โล่งสบายมากยิ่งขึ้น บริเวณภายนอกบ้าน ล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้ความสงบ ร่มรื่น มีชีวิตชีวา ทางเดินด้านหน้าปูด้วยหิน มีบ่อน้ำเล็กๆ เพิ่มความสวยงาม ให้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท   หน้าบ้านเป็นทางยกระดับ มีเฉลียงยาวรองรับกิจกรรมหลากหลาย มีโต๊ะ เก้าอี้จัดไว้สำหรับรับแขก หรือนั่งเล่นกินลม ชมวิวธรรมชาตินอกบ้าน บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง แบบแปลนบ้าน ด้านในบ้านประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นพร้อมเตาผิง ห้องรับประทานอาหาร และ ลานจอดรถ บนพื้นที่ใช้สอย 119 […]

แบบบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สไตล์ร่วมสมัย พร้อมรีวิวสร้างบ้านยังไงไม่ให้ปวดหัว

รีวิวบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ งบ 4 ล้านบาท สวยงาม อบอุ่น ร่วมสมัย เพดานสูงโปร่ง เน้นงานไม้ อิฐ ปูนเปลือย ผสมผสานกลิ่นอายอีสาน พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานกับผู้รับเหมาและสถาปนิก นี่แหละเคล็ดลับสร้างบ้านหลังแรกยังไงไม่ให้ปวดหัว   เมื่อ hola_mundo สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม และแฟน ต้องการปลูกบ้านในฝันไว้อยู่ด้วยกัน ทั้งคู่จึงเริ่มค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้บ้านหลังนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเมื่อมันเวิร์ก จนทำให้พวกเขาทำงานกับสถาปนิกและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี และได้บ้านที่สวยตรงใจ ใครผ่านไปก็ต้องมองเหลียวหลัง ทั้งสองคนก็เลยนำประสบการณ์มาแชร์ต่ออย่างละเอียด พร้อมกับรีวิวแบบบ้านสวย ๆ ไปด้วยในตัว โดยงานนี้ข้อมูลเยอะ สาระอัดแน่นมาก บอกเลยว่าใครกำลังจะสร้างบ้าน ต้องห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด ! สร้างบ้านหลังแรกยังไงไม่ให้ปวดหัว: แชร์ประสบการณ์การทำงานกับสถาปนิก และผู้รับเหมา โดย คุณ hola_mundo สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม สวัสดีค่ะ วันนี้ตั้งใจมาเล่าประสบการณ์การสร้างบ้านหลังแรกในชีวิต และการทำงานร่วมกับสถาปนิกและผู้รับเหมา เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านค่ะ เนื่องจากสไตล์บ้านที่เราสองคนชอบไม่มีขายตามบ้านจัดสรรทั่วไป (หรือมีก็แพงมาก […]

บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ทรงหน้าแคบสี่เหลี่ยมผืนผ้า บรรยากาศแบบรีสอร์ท 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 67 ตร.ม.

บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ทรงหน้าแคบสี่เหลี่ยมผืนผ้า บรรยากาศแบบรีสอร์ท 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 67 ตร.ม. By Pepper Naibann   ก่อนที่จะออกแบบบ้านแต่หลัง ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือรูปทรงของที่ดิน ซึ่งโดยปกติแล้ว บ้านที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะตั้งอยู่บ้านที่ดินทรงสี่เหลี่ยม สามารถออกแบบหรือต่อเติมส่วนต่างๆ ของบ้านได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตามที่ดินบางแปลงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทรงหน้ากว้างหลังแคบ หรือทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ ในบ้าน นำมาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆ ในวันนี้ ADVERTISEMENT บ้านโมเดิร์นชั้นเดียวหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีดีไซน์ทรงกล่อง รูปทรงเดียวกับคอนเทนเนอร์ โครงสร้างประกอบไปด้วยวัสดุหลากหลาย ทั้งอิฐ ไม้ และเหล็กผสมกันได้อย่างลงตัว ตัวบ้านยกพื้น มีประตูเปิดสู่พื้นที่ภายใน ตรงกลางเป็นห้องครัว ประกอบไปด้วยเคาน์ทเตอร์บาร์ติดตั้งเตาแก๊สและอ่างล้างมือแบบบิวท์อิน พร้อมโต๊ะรับประทานอาหารเล็กๆ สำหรับสมาชิกในครอบครัว ทางด้านซ้ายเป็นห้องโถง และห้องรับแขก สำหรับนั่งเล่น พูดคุย หรือทำกิจกรรมต่างๆ รวมกับคนในครอบครัว ถัดจากนั้นเป็นประตูทะลุสู่เฉลียงด้านนอก เป็นมุมพักผ่อน เอาท์ดอร์ เหมาะสำหรับการนั่งเล่น ชิบน้ำชา ชมวิวธรรมชาติ ส่วนด้านขวา เป็นห้องนอน น้องทำงาน และห้องน้ำ […]

รีโนเวทบ้านเดี่ยวสองชั้น เนื้อที่ 75 ตารางวา งบประมาณ 3 ล้านบาท ชุบชีวิตบ้านเก่าสุดโทรมเป็นบ้านสวยสดใส

รีโนเวทบ้านเดี่ยวสองชั้น เนื้อที่ 75 ตารางวา งบประมาณ 3 ล้านบาท ชุบชีวิตบ้านเก่าสุดโทรมเป็นบ้านสวยสดใส เน้นโทนสีขาวผสมงานไม้จริงและบิวต์อินลายไม้ อบอุ่น สวยงาม น่าอยู่ ดีงามไปหมดทุอณูเลย นอกจากแบบบ้านหรู ๆ แบบบ้านเท่ ๆ และแบบบ้านทันสมัย ๆ แล้ว แบบบ้านอบอุ่นก็เป็นที่นิยมชมชอบในหมู่คนไทย และครองใจคนทุกเพศ ทุกวัย มานานไม่แพ้กัน ฉะนั้นในเมื่อมีโอกาสรีโนเวทบ้านเก่าทั้งที งานนี้ คุณ Kritsadakorn Samanukul จึงลงมือทำตามฝัน รีโนเวทบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังเก่า เป็นบ้านสีขาวผสมไม้สไตล์อบอุ่น ได้กลิ่นอายมินิมอลผสมญี่ปุ่นเบา ๆ แต่สวยงาม ลงตัว น่าอยู่เต็ม ๆ ซึ่งพอใกล้เสร็จเรียบร้อยดี เหลืออีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ก็เลยนำมาแบ่งปันเป็นไอเดียให้คนอื่นได้ดูด้วย เริ่มจากสภาพเดิมของบ้านหลังนี้ ที่ค่อนข้างเก่าและโทรมไปตามกาลเวลา แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเขาเลือกแปลงโฉมใหม่หมดทั้งหลัง ไล่มาตั้งแต่ตัดต้นไม้นอกบ้าน รื้อโครงสร้างส่วนต่อเติม ลงเสาเข็มใหม่ ทาสีหลังคาใหม่ ปูพื้นกระเบื้องใหม่ เดินระบบไฟฟ้าและประปาใหม่ เปลี่ยนผนังบางส่วน เปลี่ยนหน้าต่าง-ประตูเป็นไม้จริง ออกแบบ-ตกแต่งภายใน และอื่น […]

รีวิวซื้อบ้านเดี่ยว 50 ตร.ว. ราคา 3.6 ล้าน ตั้งแต่ยื่นกู้จนตกแต่งเสร็จ

        ซื้อบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ราคาไม่เกินงบ 4 ล้าน พร้อมของแถมเพียบ รวมทั้งเทคนิคยื่นกู้สินเชื่อบ้านสุดเทพ ประสบการณ์การตรวจบ้าน และไอเดียตกแต่งบ้านงาม ๆ            สำหรับคนที่อยากสร้างครอบครัว หรือใฝ่ฝันอยากมีบ้านเดี่ยวในอนาคต วันนี้กระปุกดอทคอมมีประสบการณ์การซื้อบ้านเดี่ยวราคาประหยัดของ คุณ BoomBasic สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มาฝาก แม้บ้านเดี่ยวจะอยู่แถบปริมณฑลแต่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เขาได้ยื่นกู้กับหลายธนาคารด้วยข้อเสนอที่กำหนดเอง รวมทั้งหาบริษัทตรวจบ้านและแต่งบ้านเดี่ยว ด้วยตัวเองภายในเวลาเดือนเดียว ใครอยากมีบ้านเดี่ยวสักหลังลองมาเก็บเกี่ยวข้อมูลที่น่ารู้ต่าง ๆ กันเลยค่ะ   รีวิวซื้อบ้านเดี่ยว 50 ตร.ว. 3.6 ล้าน ตั้งแต่ยื่นกู้จนตกแต่งเสร็จ โดย คุณ BoomBasic สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม           สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวซื้อบ้านเดี่ยว 50 ตร.ว. 3.6 ล้าน ตั้งแต่ยื่นกู้ จนตกแต่งเสร็จ       […]

แบบบ้านชั้นเดียวหลังคาปั้นหยา บรรยากาศแบบรีสอร์ท 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 135.27 ตร.ม.

แบบบ้านชั้นเดียวหลังคาปั้นหยา บรรยากาศแบบรีสอร์ท 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 135.27 ตร.ม. By Arya Naibann   บ้านที่ ในบ้าน พาไปชมนั้น เป็นผลงานการออกแบบจาก karkas บริษัทสร้างบ้านจากประเทศรัสเซีย โดยบ้านหลังนี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ เพราะมีความทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน แต่ยังให้กลิ่นอายแบบบ้านสไตล์คันทรีผสมผสานอยู่ด้วย เหมาะสำหรับเป็นแนวทางการสร้างบ้านพักตากอากาศ ว่าแล้วไปชมกันเลย การออกแบบภายนอก มีความทันสมัยด้วยวัสดุที่ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นผนังไม้ ปูน หรือผนังอิฐสีเข้มที่ปิดผนังส่วนฐานของบ้าน นอกจากนั้นแล้วยังเลือกใช้หลังคาปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องสีเทาเข้ม เสริมรายละเอียด้วยเชิงชายหนาสวยงาม ที่ช่วยให้ตัวบ้านเหมือนมีกรอบรอบๆ มองดูแล้วถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะ เมื่อเดินมาพื้นที่ด้านใกล้ๆ จะเห็นทางเข้าบ้านทั้งสองทาง ซึ่งทางเข้าแรกจะมีเฉลียงสำหรับนั่งเล่นชิลๆ รับบรรยากาศดีๆ โดยจะเชื่อมต่อจากห้องครัวภายใน ส่วนทางเข้าด้านข้างขวามือจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำ และห้องนอนที่สุด แปลนบ้าน บ้านหลังนี้มีทางเข้าบ้านแยกเป็น 2 ทาง คือ พื้นที่เฉลียงที่อยู่ติดกับห้องครัว และพื้นที่ด้านข้างที่เชื่อมต่อไปยังโถงรับแขกใหญ่ เชื่อมต่อกับห้องนอนทั้ง 3 ห้อง และห้องน้ำบริเวณหลังบ้าน บ้านหลังนี้มีทั้งหมด 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ซึ่งช่วยเรื่องความสะดวกในการใช้งาน ส่วนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะอยู่ที่ 135.27 […]

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นแนวรีสอร์ท ออกแบบเรียบง่าย บรรยากาศอบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นแนวรีสอร์ท ออกแบบเรียบง่าย บรรยากาศอบอุ่น เข้ากับธรรมชาติ By Pepper Naibann ท่ามกลางชีวิตที่เร่งรีบในเมืองใหญ่ จะดีแค่ไหนหากเราได้มีเวลาพักผ่อนในบ้านพักตากอากาศอันเงียบสงบ พากันหลบหนีจากความวุ่นวาย ไปใช้ชีวิตเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ วันนี้ ในบ้าน จะพาเพื่อนๆ ไปชมบ้านพักตากอากาศสไตล์โมเดิร์น ที่โอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ไกลจากตัวเมือง เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว สไตล์โมเดิร์น หลังคาทรงปั้นหยา ปูด้วยกระเบื้องสีเข้ม ตัดกับผนังบ้านสีขาวที่ตกแต่งด้วยไม้ ให้บรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัว ทางเข้าบ้านเป็นทางยกระดับ ล้อมด้วยราวเหล็ก มีที่นั่งสำหรับรับแขก แลกเปลี่ยนบทสนทนาซึ่งกันและกัน บริเวณหน้าบ้านมีสนามหญ้าเล็กๆ ไว้เดินเล่นสูดอากาศ หรือจะนั่งพักผ่อน จิบน้ำชา ชมวิวธรรมชาติยามเช้า ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ แบบแปลนบ้าน ภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง พร้องห้องนั่งเล่น และห้องครัว เพียงพอสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก และขนาดกลาง หากเพื่อนๆ คนไหนที่ชอบบ้านสไตล์รีสอร์ท พร้อมด้วยบรรยากาศแสนสงบ ใกล้ชิกับธรรมชาติ ก็สามารถเก็บไว้เป็นไอเดียกันได้นะคะ สำหรับบ้านหลังต่อไปที่เราจะนำมาฝากจะเป็นแบบไหน รอติดตามกันได้เลย ที่มา : karkas.nanosfera.ru .  

บ้านทรงนอร์ดิกสไตล์ยุโรป 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ฟังก์ชั้นใช้งานครบครัน

บ้านทรงนอร์ดิกสไตล์ยุโรป 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ฟังก์ชั้นใช้งานครบครัน สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน และผู้กำลังมีโครงการจะสร้างบ้าน หรือกำลังมองหาแบบบ้าน ไอเดียสำหรับสร้างบ้านของตัวเองในอนาคต กลับมาพบกับเราเว็บไซต์ thailetgo.com เรามีแบบบ้านสวยงบน้อยและไอเดียสร้างบ้านงบประหยัดมาให้รับชมกันทุกวัน สำหรับบ้านที่นำมาฝากวันนี้ เป็นแบบบ้านทรงนอร์ดิกสไตล์ยุโรป พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางฟังก์การใช้งานครบครัน ติดตามชมกันต่อเลยครับ ลักษณะบ้านหลังนี้ออกแบบเป็นบ้านพักศัยแบบชั้นเดียวทรงนอร์ดิกแนวยุโรปสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวบ้านยกระดับพื้นสูงขึ้นเล็กน้อยพอสวยงาม หลังคาแบบทรงจั่วสูงมุงด้วยกระเบื้องสวยงาม หน้าบ้านมีโรงจอดรถมุงหลังคาจอดได้ 2 คัน   การออกแบบจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในได้อย่างลงตัว ครบพร้อมสำหรับความตองการของครอบครัว ฟังก์ชั้นประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 รับแขกกว้าง 1 ห้องครัว+ซักล้าง ส่วนทานอาหาร และ 2 ที่จอดรถ สวนหน้าบ้านกว้าง ผลงานก่อสร้างโดย ด.ช. วิทวัส (Design) บ้านสวยเพิ่มเติมได้ที่ thailetgo.com   ทางเว็บไม่ได้มีการรับสร้างบ้าน เราเพียงแชร์ให้ดูเป็นไอเดียกับสมาชิกและท่านผู้สนใจเท่านั้น ราคาก่อสร้างที่ลงเป็นราคาจากเจ้าของบ้านเท่านั้น ส่วนในราคาสร้างจริงอาจจะขึ้นอยู่กับการเลือกวัสดุในการก่อสร้างและราคาค่าแรงของพื้นที่ทำการก่อสร้างด้วย

แบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล สวย สบาย ใกล้ชิดธรรมชาติ

แบบบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล เรียบหรู สวยงาม ภายในกว้างขวาง ฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งาน บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติแบบฉบับคนเมือง  บ้านที่น่าอยู่ อาจไม่ใช่บ้านที่ดูสวยงามเพียงอย่างเดียว คงจะดีกว่าหากมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับการใช้งานของผู้อาศัย ตัวอย่างเช่น TANN House แบบบ้านสองชั้นพื้นที่ขนาด 600 ตารางเมตร จาก AOMO Architecture สถาปนิกและอินทีเรียไทย ที่นำเอาความต้องการของผู้อาศัยมารังสรรค์พื้นที่บ้านหลังเก่าในย่านปิ่นเกล้า ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และทันสมัยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวปัจจุบันมากขึ้น รอบ ๆ อาคารตกแต่งด้วยระแนงสีขาวและช่องหน้าต่าง ซึ่งช่วยให้สามารถชมวิวได้จากภายใน ไปพร้อมกับการรักษาความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดช่องให้แสงสามารถส่องเข้ามายังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังช่วยให้ภายนอกมีความโดดเด่นและดูโมเดิร์น บริเวณรอบบ้าน ด้านหน้าประกอบด้วยที่จอดรถจำนวน 4 คัน แบ่งออกเป็นสองฝั่งซ่อนอยู่ด้านหลังประตูทางเข้าด้านซ้ายและขวา สำหรับด้านข้างเป็นสวนหย่อมล้อมรอบที่สามารถชมบรรยากาศพื้นที่สีเขียวได้จากพื้นที่ชั้นล่างของตัวบ้าน บริเวณโซนห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว และห้องครัว ซึ่งช่วยให้ผู้อาศัยรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การตกแต่งภายในเน้นสีขาวเป็นหลัก เพราะเป็นโทนสีที่ช่วยให้บ้านดูสวย สะอาด และมีความทันสมัย อีกทั้งยังทำให้พื้นที่โดยรวมดูกว้างขวาง เหมาะกับการพักผ่อน แถมยังเป็นสีที่เข้ากับวัสดุต่าง ๆ อาทิ อะลูมิเนียมและไม้ ได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นแบบบ้านสองชั้นอีกหนึ่งหลังที่สวยและน่าอยู่มากเลยทีเดียว ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก […]

รีวิวสร้างบ้านให้แม่ ตั้งแต่ยื่นกู้จนสร้างเสร็จ 100% จากบ้านไม้ใต้ถุนสูง ทุบทำใหม่ทั้งหลังเป็นบ้านชั้นเดียว ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

รีวิวสร้างบ้านให้แม่ ตั้งแต่ยื่นกู้จนสร้างเสร็จ 100% จากบ้านไม้ใต้ถุนสูง ทุบทำใหม่ทั้งหลังเป็นบ้านชั้นเดียว ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท  ความฝันของลูกหลาย ๆ คนก็คือ การสร้างบ้านให้พ่อ-แม่ได้อยู่สบาย ๆ เช่นเดียวกับ คุณ ผักหนาม สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ที่ตัดสินใจทุบบ้านไม้อายุ 33 ปี ทั้งหลังแล้วสร้างใหม่เป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาเพิงหมาแหงน งบไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อให้แม่อยู่บ้านที่สวย แข็งแรง และน่าอยูกว่าเดิม ที่สำคัญคือไม่ต้องระวังปัญหาเรื่องปลวกกินไม้อีกต่อไป   [CR] รีวิว กู้เงินสร้างบ้านให้แม่ โดย คุณ ผักหนาม    เริ่มจากเจ้าของกระทู้อยากสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่ เนื่องจากบ้านเดิมที่แม่อยู่น้องปลวกได้เข้ามาจับจองอยู่อาศัยมานานนับปี จนทำให้บ้านผุพัง หากไม่เร่งรื้อและสร้างใหม่ บ้านคงได้พังลงมาภายในปีสองปีนี้แน่  – บ้านไม้หลังเดิม ใต้ถุนสูง อายุประมาณ 33 ปี    เจ้าของกระทู้จึงได้ตัดสินใจจะรื้อและสร้างบ้านหลังใหม่ โดยการกู้เงินธนาคารเจ้าของกระทู้กู้ร่วมกับน้องสาว เนื่องจากน้องสาวทำงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำ MOU กับ ธอส.  […]

มาดูรีวิวการสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ ในงบเพียง 1.5 ล้านบาท ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางในการสร้างบ้านมากขึ้นกันค่ะ

มาดูรีวิวการสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ ในงบเพียง 1.5 ล้านบาท ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางในการสร้างบ้านมากขึ้นกันค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารีวิวการสร้างบ้านแบบละเอียด ๆ ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบ้านเสร็จ วันนี้กระปุกดอทคอมได้นำรีวิวดี ๆ โดย คุณลุงมา สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มาฝากกันแล้ว โดยบอกได้เลยว่าในรีวิวนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบ้านไว้อย่างละเอียดครบถ้วน ซึ่งมีทั้งเรื่องราวการวางแผน การถมดิน การหาแบบ การขออนุญาต การยื่นกู้ การลงเสา งานโครงสร้าง งานก่อสร้าง การขอบ้านเลขที่ การขอขยายเขตไฟฟ้า การขอส่งงวดธนาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าต่อให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านมาก่อน ก็สามารถทำเรื่องสร้างบ้านได้หลังจากอ่านรีวิวนี้จบ ฉะนั้นใครที่มีความฝันอยากจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง ห้ามพลาดรีวิวดี ๆ นี้เด็ดขาด [CR] รีวิวสร้างบ้าน Modern+ร้านเครื่องเขียน+รั้ว ด้วยงบไม่เกิน 1.5 ล้าน โดย คุณลุงมา เราและครอบครัวมีที่ดินแปลงเล็ก ๆ ขนาด 1 งาน อยู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย (แถว ๆ วิทยาลัยเชียงราย) […]

รีวิวกู้ธนาคารสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จ พร้อมสวนสไตล์อังกฤษหน้าบ้าน

          แชร์ประสบการณ์กู้ธนาคารซื้อที่ดินและสร้างบ้านสองชั้นครึ่งสไตล์มินิมอล เริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึงเข้าอยู่ พื้นที่ 65 ตารางวา พร้อมสวนสไตล์อังกฤษ   ใครอยากมีบ้านปลูกเองแต่ไม่มีเงินสดเป็นก้อน อยากให้เข้ามาดู รีวิวกู้ธนาคารสร้างบ้านจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 6320407 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ที่ได้ตัดสินใจยื่นกู้กับธนาคารเพื่อสร้างบ้าน ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และสวนสไตล์อังกฤษ รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์เตรียมเอกสารประกอบการกู้ การขอทะเบียนบ้านและเลขที่บ้านจากสำนักงานเขต ตลอดจนการขอใช้น้ำประปาและมิเตอร์ไฟ ใครอยากชมแบบบ้านสไตล์มินิมอลตามมาดูกันเลยค่ะ แชร์ประสบการณ์การกู้ธนาคารซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านตั้งแต่ศูนย์จนถึงอยู่อาศัย เริ่มกู้ 2019 โดย คุณ สมาชิกหมายเลข 6320407 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม เนื่องจากโควิดระลอก 3 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสอยู่บ้านอย่างจริงจัง จึงมีดำริคิดได้ว่ากว่าเราจะผ่านการสร้างบ้านมาจนอยู่ได้ขนาดนี้เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะจริง ๆ ทั้งขั้นตอนการติดต่อธนาคาร ติดต่อซื้อที่ดิน ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ติดต่อขอน้ำ ขอไฟ จนแล้วเสร็จ ก็เป็นระยะเวลาร่วม ๆ ปีเศษ ทั้งที่ติดปัญหาโควิดระลอกแรกนั่นแหละ วันนี้จึงอยากมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาจนกว่าบ้านจะเสร็จค่ะ ขอแบ่งเป็นพาร์ต ดังนี้ 1. ก่อนเริ่มปลูกสร้างบ้าน ขอบอกว่าเป็นพาร์ตที่หินที่สุดเพราะทั้งติดต่อธนาคาร […]

แบบบ้านสองชั้นโมเดิร์นลอฟท์ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สวยเลอค่าจนอยากอยู่บ้านทั้งวัน !

แบบบ้านสองชั้นโมเดิร์นลอฟท์ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สวยเลอค่าจนอยากอยู่บ้านทั้งวัน ! แบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องโถง 1 ห้องนั่งเล่น และ 1 ห้องทำงาน สวยเท่ เก๋ไก๋ แถมมีต้นไม้สีเขียวรอบบ้าน ขนาด 7×10 เมตร งบประมาณ 3 ล้านต้น ๆ               เพราะบ้านคือความฝันและความสุขของคนส่วนใหญ่ ฉะนั้นหลาย ๆ คนจึงมักจะมองหาแบบบ้านสวย ๆ เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจอยู่เสมอ ซึ่งถ้าหากใครกำลังมองหาแบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นลอฟท์อยู่ละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมมีแบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สุดแจ่ม ของ คุณ Sakon Lersin มาฝาก […]

รื้อบ้านไม้เก่าอายุ 42 ปี เปลี่ยนเป็นบ้านสีขาวสไตล์โมเดิร์น งบก่อสร้าง 6.5 ล้านบาท

รื้อบ้านไม้เก่าอายุ 42 ปี เปลี่ยนเป็นบ้านสีขาวสไตล์โมเดิร์น งบก่อสร้าง 6.5 ล้านบาท รื้อบ้านไม้เก่าอายุ 42 ปี สร้างใหม่เป็นบ้าน 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น บ้านทรงกล่องสีขาวที่คุณหมอคนเก่งตั้งใจทำไว้อยู่กับครอบครัว              การสร้างบ้าน 1 หลังไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเจอปัญหามากมาย ซึ่งบางครั้งก็คงจะดีกว่าหากมีข้อมูลเตรียมไว้ก่อนแน่น ๆ วันนี้  คุณ FeverNac สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม คุณหมอคนเก่งที่เพิ่งสร้างบ้านตัวเองเสร็จใหม่ ๆ เลยขอมารีวิวการสร้างบ้านของตัวเองมาฝาก ไว้เป็นเคสศึกษาสำหรับคนที่กำลังเก็บข้อมูลไว้รีโนเวทหรือสร้างบ้าน จะได้รู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ นอกจากจะทำให้การสร้างบ้านเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยประหยัดงบ ไม่ต้องคอยตามแก้งานหรือเสียดายทีหลังด้วย   แชร์ประสบการณ์รื้อบ้านไม้เก่าอายุ 42 ปี เปลี่ยนเป็นบ้านสีขาวสไตล์โมเดิร์น  (งบประมาณก่อสร้าง 6.5 ล้านบาท) โดย คุณ FeverNac             สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคนนะคะ […]

แบบบ้านเดี่ยวสไตล์ญี่ปุ่น มีสวนหย่อมข้างบ้าน สวย น่าอยู่ อบอุ่น ละมุนละไม

แบบบ้านเดี่ยวสไตล์ญี่ปุ่น มีสวนหย่อมข้างบ้าน สวย น่าอยู่ อบอุ่น ละมุนละไม   แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น บรรยากาศอบอุ่น ละมุนละไม เรียบง่าย และน่าอยู่  มีสวนหย่อมข้างบ้าน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการตกแต่งที่เรียบง่าย เน้นใช้สีกลาง ๆ และวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบที่ให้น้ำหนักกับการใช้งาน กลายเป็นเสน่ห์ของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น ที่ทำให้หลายคนรู้สึกชื่นชอบ หากกำลังมองหาไอเดียแต่งบ้านแนว ๆ นี้อยู่ ตามมาชมพร้อม ๆ กันกับ งานดีไซน์จาก The hauser แบบบ้านสวย ๆ บรรยากาศอบอุ่น ละมุนละไม สวย สบายตา เหมาะกับการพักผ่อน ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดดเด่นด้วยประตูรั้วสีขาวแบบโปร่ง ดูโมเดิร์น สามารถมองเห็นภายนอกได้ พร้อมกับรักษาความเป็นส่วนตัว ส่วนด้านข้างมีสวนหย่อมขนานไปกับแนวกำแพง พื้นที่สีเขียวเล็ก […]

รีวิวต่อเติมบ้านสองชั้น ขนาด 8×7.5 เมตร สไตล์มินิมอล

ต่อเติมบ้านสองชั้นโครงเหล็ก ต้อนรับสมาชิกใหม่ งบ 1.6 ล้านบาท รีวิวต่อเติมบ้านสองชั้น ขนาด 8×7.5 เมตร สไตล์มินิมอล โดยใช้พื้นที่หน้าบ้านแต่เดิม เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่และได้อยู่ดูแลผู้สูงอายุไปด้วย ด้วยงบประมาณล้านกว่าบาท  โดยส่วนใหญ่หลังจากแต่งงานมีครอบครัว หลายคนเลือกที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ แต่สำหรับ คุณ สมาชิกหมายเลข 1015907 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม เลือกที่จะต่อเติมบ้านใหม่ในพื้นที่เดิมเพื่อจะได้อยู่ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ไปด้วย เอาเป็นว่าเราตามมาส่องการต่อเติมบ้านสองชั้นโครงเหล็กสไตล์มินิมอลสีขาวหลังนี้กันเลย มีครบทุกห้อง ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ ทั้งหมดใช้งบล้านกว่าเท่านั้น   [CR] ต่อเติมบ้านสองชั้น mini mini ด้วยงบล้านกว่าบาท  โดย คุณ สมาชิกหมายเลข 1015907 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม     เนื่องด้วยครอบครัวมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน คงถึงเวลาที่ต้องทำการขยับขยายแล้วสินะ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับการใช้งานของสมาชิกครอบครัวในอนาคตอันใกล้ โดยเราได้ตัดสินใจทำการต่อเติมบ้านที่เราอาศัยอยู่ เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีห้องรองรับการใช้งานที่เหมาะสม และที่สำคัญยังได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุก็ได้ใช้เวลาอยู่กับหลาน ๆ จะได้ดูแลกันและกันในอนาคตต่อไป […]

ต่อเติมครัวหลังบ้าน ห้องครัวบิวต์อินสีขาว พร้อมลานนั่งเล่นไว้กินหมูกระทะ

ต่อเติมครัวหลังบ้าน ห้องครัวบิวต์อินสีขาว พร้อมลานนั่งเล่นไว้กินหมูกระทะ รีวิวต่อเติมครัวหลังบ้าน พร้อมไอเดียตกแต่งห้องครัวบิวต์อิน ห้องครัวสีขาว สวย สะอาด น่าทำอาหาร พร้อมขั้นตอนการต่อเติมห้องครัว   การต่อเติมห้องครัว มีแค่ไอเดียสวย ๆ อย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะควรมีข้อมูลอื่น ๆ ประกอบไว้เพื่อป้องกันปัญหาด้วย วันนี้กระปุกดอทคอมเลยขอนำรีวิวต่อเติมครัวหลังบ้าน จาก คุณ petsoon สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มาฝาก ไว้ดูแบบห้องครัว สำหรับคนที่อยากได้ห้องครัวสีขาวหรือห้องครัวบิวต์อิน รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมตัวไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วย   รีวิวต่อเติมครัวหลังบ้านค่ะ โดย คุณ petsoon    ช่วงโควิประมาณเดือนพฤษภาคมเราได้ซื้อบ้าน แและต่อเติมห้องครัวเลยจะมารีวิวเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ชมค่ะ เอาจริง ๆ บ้านที่เราซื้อมันก็ตอบโจทย์อยู่ห้องครัวก็ใหญ่พอสมควร บ้านก็หลังกำลังพอดีอยู่กัน 4 คน พ่อ แม่ และลูก 2 คน ( 5 ปีกับ 1 […]

3 เรื่องน่ารู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำอย่างไรให้ถูกกฎ ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านตามมา

3 เรื่องน่ารู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำอย่างไรให้ถูกกฎ ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านตามมา อยากต่อเติมบ้าน ต้องขออนุญาตไหม มาดู 3 เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย และไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้าน  หลาย ๆ ครั้งที่การต่อเติมบ้านกลายเป็นปัญหาใหญ่ บางคนก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน บางคนก็โดนปรับและต้องรื้อถอนเพราะต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย ก่อนจะต่อเติมบ้านมาดูกันว่าการต่อเติมบ้านแบบไหนที่ต้องขออนุญาต รวมถึงการต่อเติมบ้านอย่างไรให้ถูกกฏหมาย และไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านตามมา   การต่อเติมบ้าน ต้องขอนุญาตหรือไม่ ?   คำถามที่ว่า จะต้องขออนุญาตก่อนต่อเติมบ้านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิม ได้แก่ เพิ่ม เติม ลด ขยาย ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ควรทำหนังสือขออนุญาตและยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณาก่อนเสมอ สำหรับการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตเว็บไซต์คลินิกช่างได้สรุปแนวทางไว้ดังนี้ คือ   – ขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคารมากกว่า 5 ตารางเมตร   – เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม   – มีการเพิ่ม-ลด […]

Scroll to top