QC

Quality Control (QC)

การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต
การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต
เก็บตัวอย่างลูกปูน
การเก็บตัวอย่างลูกปูน
ทดสอบการรับแรงอัดของลูกปูน
ทดสอบการรับแรงอัดของลูกปูน
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้าย
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้าย
การทดสอบรอยเชื่อม
การทดสอบรอยเชื่อม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เสาเข็มไมโครไพล์
การทดสอบแรงอัด (Compression Test) dia.200

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน

Bending Test Daimeter 200mm.
Bending Test Daimeter 200mm.

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)

เสาเข็มไมโครไพล์
การทดสอบแรงอัด (Compression Test) dia.250

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน

Bending Test Daimeter 250mm.
Bending Test Daimeter 250mm.

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)

เสาเข็มไมโครไพล์
การทดสอบแรงอัด (Compression Test) dia.300

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน

Bending Test Daimeter 300mm.
Bending Test Daimeter 300mm.

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)

Scroll to top