Site icon บจก.ณรงค์ไมโครสปัน | ไมโครไพล์ | micropile แบบครบวงจร

ฐานรากเสาเข็ม

micropile foundation

#alt_tag #post_date

เสาเข็มนับว่าเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างที่สัมผัสดินโดยตรง เสาเข็มจะท้าหน้าที่ถ่ายน้้าหนักของอาคารลงสู่ดินที่ระดับลึก กรณีที่จะต้องใช้เสาเข็มได้แก่

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยแรงใต้ฐานรากตื้นกับหน่วยแรงใต้ฐานรากเสาเข็ม (Tomlinson 1995)
ความแตกต่างของฐานรากตื้น แบบแผ่ และฐานรากเสาเข็ม
เสาเข็มกลุ่มซึ่งรับแรงในแนวแกน แรงทางด้านข้าง และโมเมนต์ดัดร่วมกัน
เสาเข็มที่ใช้เป็นรองรับโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้้า

การจำแนกชนิดของเสาเข็ม

British Standard Code of Practice for Foundations (BS8004) ได้แบ่งเสาเข็มตามลักษณะการแทนที่ดินเป็น 3 พวกดังรูป

การจำแนกชนิด ของเสาเข็มตามลักษณะการแทนที่ดิน (BS8004 1986)

1. เสาเข็มที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน ในปริมาณสูง (Large displacement pile)
เป็นเสาเข็มที่ตัน หรือเสาเข็มกลวงแต่ปิดปลายไว้ ซึ่งการติดตั้งท้าได้โดยการตอกหรือกดลงในชั้นดิน ซึ่งได้แก่เสาเข็มตอกทุกชนิด
2. เสาเข็มที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน ในปริมาณต่ำ (Small displacement pile)
เป็นเสาเข็มที่ต้องตอกหรือกดลงในดินเหมือนกัน แต่จะมีพื้นที่หน้าตัดน้อยดังนั้นจึงมีปริมาตรดินที่ต้องถูกแทนที่น้อยด้วย ซึ่งได้แก่เสาเข็มเหล็ก Wide Flange
3. เสาเข็มขุดดินออกและเทคอนกรีตแทนที่ (Replacement pile)
เป็นเสาเข็มที่มีการเจาะให้เป็นรูเพื่อเอาดินออกจากนั้นจึงเทคอนกรีตลงไปแทนที่ดินที่นำขึ้นมานั้น การเจาะจะใช้ปลอกเหล็กป้องกันผนังหลุมเจาะพังทลาย และถ้าเจาะลึกมากในชั้นทรายที่อยู่ใต้ระดับน้้าใต้ดินจะใช้สารละลายเบนโทไนท์เติมลงในหลุมเจาะเพื่อป้องกันมิให้หลุมเจาะพังเนื่องจากน้้าใต้ดินทะลักเข้ามา

ฐานรากเสาเข็ม
Exit mobile version